EU Grant Agreement Implementation

On 24.08.2021 EDEN TECH LABS EOOD has started the implementation of a grant agreement number BG16RFOP002-2.089-6119 under program BG16RFOP002-2.089 Support for small enterprises with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic.

The aim of the project is to provide operating capital for Bulgarian small businesses, which realized a turnover of over BGN 500,000 for 2019, to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic. A positive effect is expected to be achieved in overcoming the economic consequences of the crisis and ensuring job stability.

The term of the grant agreement is from 24.08.2021 to 24.11.2021 and is worth BGN 50,000.00, of which 100% European funding through the ERDF of the European Union.

Изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 24.08.2021г. ИДЪН ТЕХ ЛАБС ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.089-6119  по програма BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от кризата и гарантиране на стабилност на работните места.

Срокът на договора за БФП е от 24.08.2021 г. до 24.11.2021 г. и е на стойност 50 000.00лв, от които 100%  европейско финансиране чрез ЕФРР на Европейски съюз.